DawnLight / MINH NHẬT / 明 日

DusseB

M I N H N H Ậ T  /  明 日  /  D a w n L i g h t

“The balance from within that contains everything, in Minh, there are Sun and Moon, “Nguyet” represent for Yin, the spiritual part that sometimes we have to focus to feel, then “Nhat” is Yang, the clearly part that explosive in both color and flavor.

Minh Nhat include Thanh Pho Huong and Lao Pho Huong, are the premium raw ripe Pu-erh tea types, specially produced from the ancient Snow Shan tea treas 200-600 years old. When enjoy Pho Huong that is a charm with not only the velvet red of tea water but also known with many medicinal and health benefit.”

Finished, wrapped in a traditional Vietnamese lacquer box, exquisitely crafted, with pride and love from the endless flow of indigenous culture.

~
Minh Nhật gồm hai loại trà phổ nhĩ sống và phổ nhĩ chín thượng phẩm là Thanh Phổ Hương và Lão Phổ Hương ;  Được hoàn thiện, bao bọc bởi hộp Sơn Mài truyền thống của Việt Nam, chế tác tinh xảo, với niềm kiêu hãnh và tình yêu từ dòng chảy bất tận của văn hoá bản địa.

  • Minh ( 明 ) – “transparency” 明白 understand, “understanding great meaning” 深 明 大 義 – To clarify.MINH NHAT expresses within it nobility, uprightness, and integrity.With the image of a person, which is the touch point and reveals the artist’s character, refines the quality of each tea leaf, exploited from the ancient Shan tea source in Tay Con Linh with the age of 200 to 600 years.”After the fermentation process, preserved over many years and months, Pho Huong gives the water a rich red-brown color, the wild flavor of rotting plants, the longer it is left, the richer the flavor will be.”The two images express the “Yin” and “Yang” properties of the pair of Pu-erh tea cakes, respectively.Here is the first nature, “Yin”;
    ~
  • Minh ( 明 ) – “minh bạch” 明白 hiểu, “thâm minh đại nghĩa”  深 明 大 義 – Làm sáng tỏ.

MINH NHẬT diễn đạt bên trong nó sự cao quý, ngay thẳng và chính trực.

Với hình ảnh con người, là điểm chạm và bộc lộ tính nghệ nhân, trau chuốt phẩm hạng của từng lá trà, được khai thác từ nguồn trà Shan cổ thụ Tây Côn Lĩnh với tuổi đời từ 200 đến 600 năm.

“ Sau quy trình lên men, bảo quản qua nhiều năm, tháng, Phổ Hương cho màu nước đỏ nâu sóng sánh, hương vị hoang nồng của cây cỏ mục, càng để lâu năm càng cho sắc vị đậm đà.”

Hai hình ảnh diễn đạt tánh “Âm” và “Dương” tương ứng của cặp bánh trà Phổ Nhĩ.

Dưới đây là tánh thứ nhất, “ Âm “; Gọi tên là Xuân – Nữ – Hái – Trà.

Here is the second nature, “Yang”

Dưới đây là tánh thứ hai, “ Dương “ ; gọi tên là Thưởng – Trà – Vấn – Đạo.

Traditional Lacquer Box
” Finished, wrapped in a traditional Vietnamese lacquer box, exquisitely crafted. ”

☁️
Art Direction : Dusse Bui
Project manager : Keira Bui
Visualize / Fine Art : Dusse Bui
Design / Graphic : Dusse Bui
Content / Copywriter : Keira Bui, Dusse Bui, Tran Quang Đuc
Account : Dusse Bui, Keira Bui
Product : Binh Nguyen, Linh Nguyen, Hong Hanh

Photographer : Lancengx

& Minh Lam Team

Client : THEKLA

🪞

Saigon – Hanoi / 2 0 2 1
All right reserved
#茶 #玉